Fjällpolicy - Svenska Fjällklubben
  • Svenska Fjällklubben

Svenska Fjällklubbens policy

Fjällmiljö – Fjällkunskaper – Fjällupplevelser

Fjällen är en unik natur- och kulturmiljö som omfattar en stor del av den Skandinaviska halvön. I fjällen finns både områden av vildmarkskaraktär och kulturbygder. Där finns outbyggda forsar, vattenfall, urskog och glaciärer, men även byggnader, vägar, järnvägar, kraftverk och gruvor. Inom fjällområdet verkar såväl bofasta som yrkesverksamma; fjällvärlden besöks årligen av en omfattande, internationell vinter- och sommarturism. För att ge alla möjlighet att uppleva och verka i fjällens natur- och kulturlandskap krävs kunskap om och varsamhet med den särpräglade fjällmiljön.

Svenska Fjällklubbens medlemmar verkar för ett aktivt friluftsliv: det är vandrare, skidåkare, fotografer, cyklister, klättrare, fågelskådare, botaniker och andra intresserade. Tack vare goda kunskaper och varsamhet kan alla uppleva fjällen och behålla den som en hållbar miljö. Därigenom vill vi främja respekten för fjällen som ekosystem, kulturlandskap och område för näringsverksamhet.

Svenska Fjällklubbens medlemmar har som policy att genom egna aktiviteter och i samverkan med andra organisationer och myndigheter:

  • Skapa uppmärksamhet på och kunskaper om fjällvärldens särart

  • Stimulera fjällsport under hållbara former

  • Främja utbildning och forskning om fjällmiljön

  • Bidra till etablering av nya nationalparker

  • Verka för fjällområden fria från trafik med motorfordon

  • Stimulera vård av historiskt och kulturellt värdefulla fjällmiljöer

  • Verka för att sammanhängande, avverkningsfria områden av fjällnära skog skapas

  • Verka för miljömässigt hållbar turism och annan näringsverksamhet

Genom tillämpning av dessa åtta policypunkter vill Svenska Fjällklubben bidra till en hållbar fjällmiljö genom goda fjällkunskaper som skapar bestående fjällupplevelser. Fjällpolicyns åtta punkter kompletteras genom de riktlinjer för tillämpning som årligen beslutas av Svenska Fjällklubbens Riksstyrelse.

Följ Svenska Fjällklubben

Följ Svenska Fjällklubben på Facebook Följ Svenska Fjällklubben på Instagram

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band