Fjällpolicy - Svenska Fjällklubben

english

 • Svenska Fjällklubben

Svenska Fjällklubbens policy

Fjällen är en unik natur- och kulturmiljö som omfattar en stor del av den Skandinaviska halvön. I fjällen finns både områden av vildmarkskaraktär och kulturbygder. Där finns outbyggda forsar, vattenfall, urskog och glaciärer, men även byggnader, vägar, järnvägar, kraftverk och gruvor. 

Inom fjällområdet verkar såväl bofasta som yrkesverksamma; fjällvärlden besöks årligen av en omfattande, internationell vinter- och sommarturism. För att ge alla möjlighet att uppleva och verka i fjällens natur- och kulturlandskap krävs kunskap om och varsamhet med den särpräglade fjällmiljön. Svenska Fjällklubbens medlemmar verkar för ett aktivt friluftsliv: det är vandrare, skidåkare, fotografer, cyklister, klättrare, fågelskådare, botaniker och andra intresserade. Tack vare goda kunskaper och varsamhet kan alla uppleva fjällen och behålla den som en hållbar miljö. Därigenom vill Svenska Fjällklubben främja respekten för fjällen som ekosystem, kulturlandskap och område för näringsverksamhet.

Svenska Fjällklubbens Fjällmiljöpolicy

Fjällklubbens ändamålsparagraf tar upp tre områden: ”Klubbens ändamål är att främja sund fjällsport och verka för vidgad kännedom om fjällvärlden och ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden”. Fjällklubben ansluter sig till den moderna definitionen av hållbarhet – miljömässig, etisk, social, ekonomisk – där den miljömässiga hållbarheten är den grund som allt nyttjande av fjällvärlden måste vila på. 

 1. Skapa uppmärksamhet kring och sprida kunskap om fjällvärldens särart samt uppmuntra sund fjällsport
 2. Verka för att fjällsportverksamhet ger minimal miljö- och klimatpåverkan
 3. Främja utbildning och forskning om fjällmiljön
 4. Verka för skydd av fjällområden med höga naturvärden
 5. Verka för större sammanhängande fjällområden fria från trafik med motorfordon samt
  krav om att snöskotertrafik i övrigt i fjällen enbart sker på anlagda leder, undantaget
  sanktionerad nyttotrafik
 6. Verka för att oreglerad helikoptertrafik ej ska vara tillåtet i, eller i anslutning till, högalpin
  region
 7. Stimulera vård av historiskt och kulturellt värdefulla fjällmiljöer
 8. Verka för att all avverkning av kontinuitetsskog i det fjällnära området upphör
 9. Verka för att turism och annan näringsverksamhet i fjällområdet minimerar sin påverkan
  på naturmiljön.
 10. Kommunicera våra syften och mål för att på så sätt kunna påverka andra och därmed öka
  våra möjligheter att snabbare nå miljömålet Storslagen fjällmiljö
 11. Skapa uppmärksamhet kring och sprida kunskap om de pågående och framtida
  klimatförändringarnas effekter på fjällmiljön

Antagen av styrelsen 8 juni 2020 

 

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english