Regler för Fjälledarutbildningen - Svenska Fjällklubben

english

 • Svenska Fjällklubben

Förändrade regler för Fjälledarutbildningen

Styrelsen för Svenska Fjällklubben har beslutat om nya och anpassade regler mot den utveckling som skett avseende Fjälledarutbildningen inom Svenska Fjällklubben. Reglerna gäller fr.o.m. 2021-10-01.

Bakgrund

För att möta myndigheternas krav på utbildning för att bedriva turverksamhet i fjällvärlden för kommersiell- och föreningsrelaterad verksamhet införde Svenska Fjällklubben fjälledarutbildning runt 2012. Syftet är fortfarande att säkerställa att turledare inom Svenska Fjällklubben har tillräckliga kunskaper för att genomföra organiserade turer på ett säkert sätt.

Inom Sverige finns det rena skolutbildningar som är ca 2 år och sedan finns det ett fåtal organisationer och företag som erbjuder fjälledarutbildningar. En normal tid för utbildning inom Svenska Fjällklubben, inkluderande tid för egna turer är 3-5 år.

Målet med fjälledarutbildningarna har och är främst att säkerställa att det finns tillräckligt med utbildade fjälledare för vår egen verksamhet och att utbildningen sker utan större krav på ekonomiskt överskott. Det ska vara ett sätt för oss att säkerställa att medlemmarna får en utbildning nära självkostnadspris som är kvalitetssäkrad. Därför har vi ett också ett examineringsförfarande som innebär att alla kursernas mål måste uppfyllas teoretiskt och praktiskt.

De första eleverna examinerades 2016, sedan var utbildningarna få och många kurser ställdes in på grund av brist på instruktörer och litet antal elever. Från 2019 och framåt har själva utbildningen reviderats i grunden, dels innehållet men det infördes även kostnadsersättning för instruktörerna. Ersättningen är enligt standard men utbetalas endast om sex kursdagar per tillfälle. Så utslaget per kurs, allt för- och efterarbete, är ersättningen mycket låg men innebär ändå att instruktörerna inte behöver betala för att delta vilket var kontentan tidigare. Efter att denna regel har införts har antalet kurser ständigt ökat och även examinationerna genomförs igen. Vi har inte ökat priserna för utbildningarna har effektiviserats med kostnadsreduktion som följd. Vi är i dagsläget nära en maxgräns för vad vi klarar av i antalet kurser med de få instruktörer vi har. Åtgärder för att öka antalet kursledare är vidtagna men det är via ett aspirantförfarande som tar tid att genomföra. Instruktörerna väljer själva när och vilka kurser de vill ha. Vi vill gärna ha instruktörer som kan ha kurser med jämna mellanrum som inte är för sällan för att kunskapen ska hållas vid liv. Under 2020 examinerades ingen eftersom kursverksamheten var mycket begränsad med anledning av pandemin. Under 2021 har dubbla examinationer både sommar och vinter genomförts.

Administrationen av kurserna och själva förfarandet har kunnat vara det enklast tänkbara eftersom det varit förhållandevis få elever. Anstormningen av elever de senaste åren har dock medfört att detta inte går att fortsätta med. Först till kvarn har gällt, även ickemedlemmar har kunnat söka innan de blivit medlemmar, inget kösystem har funnits, kurslitteratur har ingått med betydande utgifter och administration. Flera nyttjar tillfället att ta både sommar- och helårsexamen, vilket kraftigt ökat våra utgifter. Pandemin har även medför betydande kostnadsökningar för logi och andra nödvändiga åtgärder. Sena avbokningar där vi har betalat tillbaka på grund av gällande regler vilket medfört att vi inte alltid fått kostnadstäckning.

Mot beskriven bakgrund har Styrelsen därför varit tvungen att antingen ta ställning till kraftigt höjda priser på kurserna alternativt ändra regelsystemet dels så att det dels blir mer rättvist och dels reducera kostnaderna för att även fortsättningsvis kunna erbjuda medlemmarna mycket kostnadseffektiva fjälledarutbildningar med hög kvalitet. Därför kommer ett antal tvingande punkter att införas.

Styrelsen för Svenska Fjällklubbens beslut avseende Fjälledarutbildningarna

Från och med 2021-10-01 gäller följande för att få genomföra Fjälledarutbildning inom Svenska Fjällklubben:

 • Bara registrerade medlemmar får ansöka om kursplats. Icke medlemmar stryks direkt. Kösystemet utgår från att den med längst medlemskap går före övriga i en fallande ordning. Även andra skäl kan förekomma.
 • Nuvarande system ersätts med ett anmälningsfönster på två veckor där ingen prioritering sker. Efter två veckor sker prioritering enligt ovanstående punkt. 
 • Nya bokningsregler gäller, anmälningsavgiften om 1000:- skall betalas inom 14 dagar när antagning meddelats om erhållen plats för att kursplats ska reserveras, denna avgift återbetalas aldrig.
 • Är inte hela avgiften betald på sista angivet datum går platsen vidare till nästa person i kön.
 • Efter sista angivet datum återbetalas ingen avgift oavsett anledning. Vi följer rådande de facto standard och hänvisar till personliga försäkringar vid sjukdom och liknande händelser.
 • Endast egenutgiven kurslitteratur tillhandahålls av Svenska Fjällklubben. Övrig nödvändig litteratur anskaffas av den enskilda personen. Det borde finnas möjlighet till en andrahandsmarknad som kan förmedlas via sociala medier.
 • Kostnader för respektive kurs:
  • Grundkurs sommar, 1000 kr i anmälningsavgift, kursavgift 5000 kr totalt 6000 kr.
  • Grundkurs vinter, 1000 kr i anmälningsavgift, kursavgift 4000 kr totalt 5000 kr.
  • Fortsättningskurs sommar, 1000 i anmälningsavgift, kursavgift 4000 kr totalt 5000 kr.
  • Fortsättningskurs vinter, 1000kr i anmälningsavgift, kursavgift 4000 kr totalt 5000 kr.
 • Begränsningar:
  • Endast ett examinationstillfälle ingår i ovanstående kostnader. Önskas ytterligare en examination kostar denna 1000 kr i anmälningsavgift, kursavgift 5000 kr totalt 6000 kr. Undantagna är de som tagit sommarexamen t o m 2021 men som senare önskar genomföra helårsexamen, då är denna kostnadsfri.
  • Innan fortsättningskurs vinter kan genomföras skall bevis om sjukvårdsutbildning och lavinkurs PRO1 kunna uppvisas.
  • Om endast sommarexamen skall genomföras skall bevis om sjukvårdsutbildning kunna uppvisas innan fortsättningskurs sommar får genomföras.
  • Personlig färdighetsträning, 60 dagar skall vara utförd på den Skandinaviska halvön.
  • Innan examen skall 10 dagars ledarpraktik vara genomförd.
  • Examinationen är inte given, färdighet och lämplighet är avgörande. Kursledare kan också neka individer fortsatta kurser.
 • Övriga nyheter
  • Styrelsen för Svenska Fjällklubben har tidigare tagit beslut om att om möjligt införa ytterligare två kursplatser på våra interna kurser utan avgifter. Dessa är endast avsedda för funktionärer inom Svenska Fjällklubben, exklusive styrelsen och någon funktion till som har särskilda regler. Styrelsen vill på detta sätt uppmärksamma och premiera de som lägger ner så mycket tid för Svenska Fjällklubben. Dock med den begränsningen att det är kursledarna som bestämmer om de anser att de kan hantera ytterligare två elever. Sannolikt så kommer inte fria kurser att finnas vid alla kurstillfällen framöver men vid några är vår förhoppning.
  • En kursadministratör anställs på timtaxa för att sköta kontakten med eleverna, ordna kösystem och övrig administration utöver den rena kursrelaterade informationen som sköts av respektive kursledare.
  • Avbokningsreglerna gäller samtliga typer av kurser och turer som anordnas av Svenska Fjällklubben Riks.

 

Å styrelsen för Svenska Fjällklubbens vägnar:

Peter Jakobsson
Ordförande

Följ Svenska Fjällklubben

Följ Svenska Fjällklubben på Facebook Följ Svenska Fjällklubben på Instagram

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english